© 2017 osrodekemaus.pl

 

Inspektorialne Spotkanie Animatorów – w skrócie „ISA” – to spotkania animatorów i kandydatów na animatorów, które odbywają się dwa razy w roku: na jesieni i na wiosnę. Jest to czas wspólnego świętowania, zabawy, modlitwy i formacji.

 

IRM – Inspektorialna Rada Młodych wspiera pracę i działalność Radcy Inspektorialnego ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
W skład Rady Młodych wchodzą przedstawiciele poszczególnych Oratoriów i innych dzieł młodzieżowych prowadzonych przez Salezjanów w Inspektorii św. Stanisława Kostki.
Spotkania IRM-u odbywają się w zależności od istniejącej potrzeby.

 

Oratorium księdza Bosko ko było to miejsce, w którym działania wychowawcze były skupione na ubogim, młodym człowieku i zmierzały do jego całościowego rozwoju. Dla przebywających w nim stanowiło ono:
- dom – mieli miejsce zamieszkania, zapewniony byt i rodzinną atmosferę,
- parafię – dbano o to, by żyli w przyjaźni z Bogiem, by ich wiara stawała się coraz bardziej dojrzała,
- szkołę – uczyli się czytać, pisać, zawodu, a także uczyli się życia,
- podwórko – mieli zapewnione pożyteczne i radosne spędzanie czasu wolnego, zorganizowaną rozrywkę.
Po dziś dzień Oratorium jako struktura i „serce oratoryjne” jako styl działania, są podstawowymi kryteriami apostolstwa salezjańskiego. Współcześnie dla młodego człowieka Oratorium to miejsce, środowisko i klimat w którym można spotkać przyjaciół, stawać się lepszym i wzrastać w swoim człowieczeństwie.  

Słowo animacja pochodzi od łacińskiego animare, co oznacza ożywiać, dawać ducha, dawać życie. Ożywiać można coś, ale ożywiać można też kogoś – zachęcać, skłaniać kogoś do działania, pobudzać jego siły. Animator więc, to ten, kto animuje, ożywia. Jest to ktoś, kto w drugim człowieku wzbudza siły, przywraca sens życia i pracy, przemienia sytuację śmierci w sytuację życia.
Animator w stylu salezjańskim pomaga Salezjanom wychowywać młodzież na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. W miarę swojego rozwoju i dojrzewania sam staje się wychowawcą. Jego animacja polega na mobilizowaniu, skłanianiu i zachęcaniu swoich rówieśników i podopiecznych do podejmowania różnych kreatywnych działań, zdobywania wiedzy, wzrostu duchowego i szeroko rozumianego rozwoju.  

Animator Oratorium z definicji ma ożywiać wspólnotę i wszystko wokół niej. Niezbędny jest do tego proces formacji podstawowej. W tym celu proponujemy trzyletni cykl formacyjny, w którym każdy kolejny rok pracy zakończony jest ponad tygodniową Szkołą Animatora Oratorium w której weryfikujemy zdobytą w czasie formacji wiedzę i uczymy się nowych umiejętności.
 
Szkoła Animatora Oratorium odbywa się na przełomie lipca i sierpnia w Ośrodku Młodzieżowo – Powołaniowym EMAUS w Czerwińsku nad Wisłą.

Formację pierwszego stopnia mogą podjąć absolwenci 1 klasy gimnazjum, po rocznej formacji „I roku Formacji Animatora Oratorium”.
 
Stopień wstępny do SAO, to tzw. Stopień 0. Jest to propozycja dla absolwentów szkoły podstawowej.
 
Jako czwarty rok formacji, SAO proponujemy Szkołę Duchowości Salezjańskiej (SDS). To propozycja dla animatorów, którzy ukończyli cały cykl formacji SAO oraz dla osób, które posługują w naszych oratoriach, mają odpowiednie doświadczenie animacyjne i salezjańskie, a są już na takim etapie osobistego rozwoju, w którym nie jest konieczne podejmowanie formacji SAO od początku (również ze względu na różnicę wieku).
 
Przypominamy również, iż z zasady trzymamy się kolejności 1,2,3 stopień, bez przeskakiwania poszczególnych stopni formacji.

Aby wziąć udział w kolejnych stopniach SAO należy zaangażować się w formację animatorów prowadzoną w ciągu roku w Oratorium. Schemat tego procesu wygląda następująco:  

Pierwszy rok formacji kandydatów na animatorów oratorium, jest etapem przygotowawczym do I Stopnia Szkoły Animatora Oratorium. W tym okresie zwracamy szczególną uwagę na dojrzałość osobową i emocjonalną kandydatów, na ich potrzeby wzrostu i rozwoju ludzkiego.

 

Ten rok formacji ma przede wszystkim pomóc młodemu człowiekowi wzrastać na płaszczyźnie dojrzewania ludzkiego. Animator pomaga bowiem młodym w codzienności odkrywać sens i wartość własnego życia.

 

Poszukiwanie wartości i sensu życia ludzkiego prowadzi do odkrycia prawdy, że wypełnia się ono i realizuje jedynie w perspektywie Ewangelii. Na tym polu swojej formacji kandydat na animatora powinien:

 

- poznawać prawdę o samym sobie, odkrywając swoje możliwości i ograniczenia

- kształtować w sobie otwartość na innych, wyrażoną umiejętnością nawiązania relacji, w której dokonuje się wzajemne ubogacanie osobistymi darami, talentami i wartościami

- wypracować osobisty „regulamin” życia oraz „kodeks” postępowania, służące rozwojowi postaw ludzkich
i chrześcijańskich.

Drugi rok formacji kandydatów na animatorów oratorium, jest etapem przygotowawczym do II Stopnia Szkoły Animatora Oratorium. W tym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na życie wiary i doświadczenie duchowe kandydatów.

 

Ten rok formacji to przede wszystkim pogłębienie doświadczenia wiary na płaszczyźnie spotkania z Chrystusem. Animator jako wychowawca do wiary, otwiera człowieka na przyjęcie Objawienia, głosi Jezusa jako ostateczną odpowiedź na tajemnicę życia.

 

Jezusa spotyka się wtedy, kiedy przyjmuje się Jego Słowo, tak, jak to uczyniła Maryja. Dlatego na tym etapie formacji animator powinien rozwinąć lub nabyć następujące postawy:

 

- patrzenie na życie przez pryzmat Bożego Słowa i odkrywanie w Nim tajemnicy Boga

- pielęgnowanie żywej relacji z Jezusem poprzez żywą modlitwę oraz praktykę życia sakramentalnego

- patrzenie na Maryję jako model wierzącej w służbie głoszenia Królestwa

 

Kształtowaniu tych postaw towarzyszyć powinno zdobycie wiedzy z zakresu:

 

- teologii – znajomość i zrozumienie podstawowych prawd wiary

- Pisma Świętego – pochodzenia, egzegezy, zasad interpretacji

- duchowości – modlitwy i sakramentów

Trzeci rok formacji kandydatów na animatorów oratorium, jest ostatnim etapem formacyjnym, kończącym się III Stopniem Szkoły Animatora Oratorium. W tym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na umiejętność realizacji charyzmatu salezjańskiego przez kandydatów na animatorów.

 

Ten rok formacji służy pogłębieniu duchowości salezjańskiej i wypływającej z niej duchowości młodzieżowej.

 

Animator poprzez studium osoby ks. Bosko, jego osobowości, darów naturalnych i nadprzyrodzonych, zapoznaje się z istotnymi elementami posłannictwa salezjańskiego, specyfiką duszpasterską, modelem relacji wychowawca – wychowanek oraz postawy i cech charakterystycznych animatora salezjańskiego.

 

Na tym polu formacji, animator powinien posiąść informacje dotyczące dzieła salezjańskiego, charakterystykę zapoczątkowanego przez ks. Bosko oratorium, styl wychowawczy ks. Bosko oraz najważniejsze cechy charakteryzujące osoby działające na bazie systemu prewencyjnego.